algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden Gezond Water Drinken

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Gezond Water Drinken (GWD) is een handelsnaam van Oneness Management zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 3145678.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van GWD zijn bij uitsluiting van eventuele andere geldende voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van GWD worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door GWD ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van GWD zijn vrijblijvend en GWD behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door GWD. Zij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt GWD dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Bij uitblijven van betaling alsmede bij aangegane overeenkomsten, zoals bij het Service-Onderhoudsabonnement met verlengde extra garantie periode van 2 jaar, zal GWD  na sommatie de klant in gebreke stellen en behoudt GWD zich het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De verlengde garantie vervalt hiermede automatisch en is onherroepelijk geworden.
2.4 Voor wijzigingen cq. aanpassingen in lopende overeenkomsten, welke zonder schriftelijke kennisinstelling van GWD tot stand zijn gekomen, behoudt GWD zich eveneens het recht de overeenkomst waar nodig aan te passen of anderszins te ontbinden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen in de GezondWaterDrinken webwinkel voor de aangeboden Alpha producten zijn in Euros, inclusief 21% BTW en inclusief handlings- en verzendkosten binnen de Benelux. Ook de importbelastingen en overige douaneheffingen zijn inbegrepen, tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden volgens één van de mogelijkheden; iDeal (NL), Paypal, Creditcard of bankoverschrijving  welke betaalmethoden eveneens wordt getoond tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld, welke indien van toepassing altijd duidelijk worden vermeld.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door GWD bent u een bedrag van vijfenveertig euro (EUR 45,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien GWD haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van GWD om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is GWD gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door GWD.

Artikel 4. Levering

4.1 De door GWD opgegeven levertijden zijn normaliter haalbaar. Door een onverwachte run op bepaalde artikelen kan een levering uitlopen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan GWD verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door GWD geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 GWD  kan niet garanderen dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u GWD daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per email ([email protected]) en gemotiveerd, in kennis te stellen.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft GWD de keuze de desbetreffende producten tegen retourneren daarvan, te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan GWD  te retourneren. (adres: Waarderweg 33 8A, 2031 BN Haarlem) Koper dient deze goederen bij verzending te verzekeren tegen schade door transport. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking van het product onbeschadigd is -indien redelijkerwijze mogelijk -, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.4 Voor de creditering en administratieve afwikkeling van retourzendingen of bij annulering van een reeds betaalde opdracht, wordt door GWD eenmalig €15,00 aan administratiekosten in mindering gebracht op het door Koper betaalde factuurbedrag.
7.5 Terugbetaling van door Koper geweigerde goederen;
De betaalde som wordt uiterlijk binnen 7 werkdagen via een bankoverschrijving overgemaakt aan de Koper, na ontvangst en controle van de goederen. Geretourneerde goederen worden door GWD geweigerd en teruggestuurd naar koper, bij het ontbreken of beschadiging van de originele verpakking of wanneer de goederen gebruikt of beschadigd werden door de Koper. In geval van weigering van ontvangst aan de deur door de Koper, zal een vergoeding bepaald in artikel 7.6 met de terugbetaling worden verrekend.
7.6 Bij weigering van ontvangst door de klant van een vooraf betaalde zending, wordt een schadeloosstelling van ter grootte van €25,00 voor de verzendkosten + €15,00 administratiekosten aangerekend. U machtigt, door middel van uw opdracht, GWD deze schadeloosstelling via een éénmalige incasso van het door u bij uw bestelling opgegeven bank rekeningnummer automatisch te incasseren.
7.7 Zie ook ons Retour en Teruggave beleid welke van toepassing zijn op álle producten in onze Webshop.

Verzendadres Retourzendingen: Gezond Water Drinken, Troelstralaan 36 2104 VP Heemstede

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en GWD, dan wel tussen GWD en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en GWD, is GWD niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van GWD.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft GWD in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat GWD gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan GWD kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan GWD schriftelijk opgave doet van een adres, is GWD gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan GWD schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door GWD gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat GWD deze Voorwaarden te soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met GWD in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door GWD vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 TB is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 TB Klantenservice is op werkdagen telefonisch bereikbaar van: 09:00 – 18:00 uur middels nr.: 06-34198088 en verder per email: [email protected]

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van GWD, in deze Haarlem, en indien gewenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.