Is de kraanwater kwaliteit wel of niet goed? Een onderzoeksrapport uit januari 2021 van het RIVM laat de alarm bellen rinkelen. Maar liefst 135 van de 216 drinkwater bronnen bevatten stoffen die niet in het water thuishoren. Pesticiden in drinkwater zijn hier grotendeels verantwoordelijk voor. Bij 1 op de 3 drinkwaterbronnen dus 70 van de 216 waterbronnen werden overschrijdingen van de normen voor pesticiden of insecticiden aangetroffen. In juni 2021 laat het RIVM opnieuw te alarmbellen rinkelen voor de opname in ons lichaam van te veel van de 4.000 chemische stoffen bekend onder de naam PFAS. Is kraanwater gezond? In Juli 2021 geeft het RIVM inzage over de onveiligheid van kraanwater voor een baby in grote delen van ons land. Opname zowel via het voedsel als het kraanwater. Voor de korte termijn bestempelt Gezond Water Drinken kraanwater ongezond en adviseert  kraanwater filteren thuis voor zowel pesticiden als PFAS.

Om zowel oude als nieuwe blootstelling aan gifstoffen te harmoniseren adviseren wij de aanschaf van een water ionisator. Alleen een alkaline water ionizer kan je lichaam achteraf grondig ontgiften of detoxen met een modern engels woord. Het grootste probleem is dat er geen cijfers zijn van de effecten op ons lichaam van de combinatie van alle chemische stoffen in ons drinkwater. De normering vanuit het drinkwaterbesluit kan wel eens achterhaald zijn. Wacht niet op de politiek gevoed door nieuwe wetenschappelijke onderzoeken. Neem het heft in eigen handen en maak een bewuste gezondheidskeuze voor jouw hele huishouden.

Drinkwaterbesluit en drinkwaterrichtlijn

Het door de waterleidingbedrijven geleverde drinkwater voldoet aan de EG Drinkwaterrichtlijn 98/83 / EG en de eisen van het in Nederland geldende Drinkwaterbesluit. Ze bewaken de kwaliteit van het geleverde drinkwater door onze continue monitoring en controle van onze bronnen, productie- en distributiefaciliteiten en infrastructuur. Deze monitoring voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Drinkwaterbesluit. De Ombudsman Milieu & Transport, onderdeel van de Directie Infrastructuur en Milieu, ziet erop toe dat wij voldoen aan het Drinkwaterbesluit. Voor het aandachtsgebied ‘drinkwaterproductie- en leveringssector’ zijn de waterleidingbedrijven meestal gecertificeerd volgens de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 55.001 (asset management) normen. Het certificaat kan worden geverifieerd op de website van onze KIWA-certificatie-instelling. PWN en 9 andere waterleidingbedrijven nemen jaarlijks deel aan een vergelijkend (benchmark) onderzoek onder drinkwaterbedrijven in Nederland.

Is het Nederlandse kraanwater wel het beste van Europa?

De 10 Nederlandse waterleidingbedrijven zijn er goed in geslaagd om hun imago bij het grote publiek goed neer te zetten. Enkele gaan over tot het plaatsen van reclame-uitingen dat wij als Nederlanders de beste kwaliteit kraanwater van Europa hebben. Dit is waar voor 2/3 van het volume welke uit 23 van de 216 drinkwaterbronnen komt. Niet voor het oppervlaktewater.

Kraanwater voldoet aan alle individuele normen van de 65 kwaliteitskenmerken. Zo kan bijvoorbeeld het gehalte nitraat en het gehalte chloor in het kraanwater aan de drempelwaarden voor volwassenen voldoen. Voor baby’s wordt geadviseerd geen kraanwater te gebruiken voor het aanmaken van melk. Dit i.v.m. het te hoge gehalte nitraat in landbouwgebieden. Deze normen hebben de test der tijd nog niet doorstaan. Weten we de lange termijneffecten wel van deze 65 drempelwaarden van ons kraanwater?

Vervolgens zijn er onbewuste ouders welke de melk vervolgens opwarmen in de magnetron. Dit is weer schadelijker dan het kraanwater. Alle voedingswaarde gaat eruit. En zo leven we in een wereld en in Nederland waar veel mensen nog niet bewust zijn van gevaren. Dit terwijl we voor 80% uit water bestaan.

De drinkwater kwaliteit en de 35.000 km asbest cement waterleidingen

De 10 waterleidingbedrijven samen dienen 200 miljard Euro te investeren om de 35.000 km asbest cementleidingen te saneren. Wat veel slimmer is in om elke van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland te voorzien van een Alpha water ionisator. Kosten 20 miljard Euro. Een factor 10 minder. Plus het voordeel dat alle eerdere vergiftig door zware metalen, pesticiden en medicijnresten uit het lichaam worden verwijderd. Dus zowel het probleem van de jarenlange blootstelling aan gifstoffen als de mogelijk nieuwe vergistingen worden opgelost. Zelf snel de stap zetten is nog slimmer. Wachten op politiek kan jaren duren.

Is dit allemaal wel veilig voor de volksgezondheid? Het leiding netwerk van 140.000 km bestaat voor 35.000 km uit 60 jaar oude asbest cement leidingen. Deze kunnen lekken en voordat deze lekken geconstateerd worden kunnen er hoge concentraties asbest deeltjes in het water terecht komen. Volgens de overheidsinstanties kan het drinken hiervan voor de volksgezondheid geen kwaad. Internationale onderzoeken wijzen een ander licht hierop met een kleine verhoogde kans op 3 soorten kanker. Deze onderzoeken betreffen het gedurende 15 jaar lang water drinken met hele kleine hoeveelheid asbest deeltjes vanuit het regenwater opvangen via een asbest dak. Hoe dit in Nederland en België uitpakt met tijdelijk zeer hoge concentratie asbestdeeltjes weten we niet.

Slechts een aantal waterleidingbedrijven zijn bezig met de zeer kostbare sanering van de asbest cement waterleidingen. Er is 200 miljard Euro nodig om deze te vervangen. Deze kosten drukken enorm op de balans van de waterleidingbedrijven en om die reden zal het proces van saneren zich heel langzaam en in stilte voltrekken. We lezen er nauwelijks iets over in de krant. De paniek mag niet toeslaan.

De kraanwater kwaliteit is slecht omdat er onvoldoende zuurstof in is opgeslagen. 

Kraanwater bevat geen antioxidanten welke ons lichaam ontdoen van zuurresten. Zuurresten maken ons lichaam ziek of chronisch ziek of zelfs ongeneselijk ziek. Er wordt van oudsher onvoldoende zuurstof toegevoegd aan kraanwater, omdat hierdoor stalen en koperen waterleidingen te veel gingen oxideren of roesten.

Waterleidingbedrijven mengen met “mogelijk chemisch vervuild” oppervlaktewater 

Elke vervuiling is binnen de grenzen maar alle vervuiling tezamen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Je weet nooit wanneer je gezond kraanwater drinkt. Het kraanwater afkomstig uit 23 waterbronnen honderden meters onder de grond is van uitstekende kwaliteit maar wordt gemengd met het oppervlaktewater. 2/3 van het totale volume halen de waterleidingbedrijven uit die 23 Nederlandse waterbronnen. Dit kraanwater is van super kwaliteit.

Integrale kraanwater kwaliteit meting ontbreekt

Het oppervlaktewater in Nederland is helaas verontreinigd met medicijnresten, pesticiden en plastic deeltjes. 1/3 van het totale water volume welke we consumeren komt uit het oppervlaktewater. Deze verontreinigingen zijn elk op zich wel binnen de wettelijke normen voor de volksgezondheid. We weten evenwel niet of de waarden van alle verontreinigingen tezamen de volksgezondheid niet in gevaar brengen. Dit schrikbeeld zagen we onlangs met aardbeien, waarbij het RIVM inmiddels het integrale beeld van alle pesticiden tezamen in beeld bracht. Opeens ware de meest mooi uitziende aardbeien schadelijk voor de gezondheid.

Kraanwater kwaliteit en pesticiden

De situatie aangaande pesticiden in kraanwater is alarmerend te noemen. kraanwater filteren of niet? Ja thuis kraanwater zuiveren want 76 van 216 drinkwaterbronnen zijn te vervuild met pesticiden en maar liefst 135 van de 216 drinkwater bronnen bevatten ook no eens stoffen die niet in het drinkwater thuishoren volgens een onderzoek van het RIVM uit januari 2021.Deze drinkwaterbron vervuiling vraagt om een waterfilter pesticiden thuis. Koop een water ionisator met een goed waterfilter dan ontgift je achteraf jouw lichaam ook van pesticiden door de jarenlange blootstelling en vergiftiging. Je bent 70% water en door 24/7 gezond water te drinken wordt je complete waterlichaam vervangen en giftige afvalstoffen afgevoerd. Daarnaast voorkom je nieuwe blootstelling aan gifstoffen!

Kraanwater kwaliteit en medicijnresten

Een recent onderzoek uitgevoerd voor de provincie Zuid-Holland naar medicijnresten in kraanwater laat zien dat ondanks dat er maar slechts op 80 van de 500 grondstoffen is getest er toch in 6 Nederlandse gemeenten een gevaar voor de volksgezondheid was. Er werd geen onderzoek gedaan naar alle medicijngrondstoffen. En dat integrale beeld kan dus nog verontrustender uitpakken.

Kraanwater kwaliteit en microplastic

Een internationaal onderzoek naar plastic deeltjes in kraanwater is zeer alarmerend. In 72% van de watermonsters in een aantal grote Europese landen om ons heen was het kraanwater vervuild met plastic Nano-deeltjes. Deze komen via wasdrogers in ons milieu terecht en komen via regen vervolgens in het oppervlaktewater terecht. Artsen dringen aan op uitgebreid onderzoek omdat deze zeer kleine deeltjes in onze organen terecht kunnen komen en niet afbreekbaar zijn. We weten nog niet welke schade deze kunnen aanrichten omdat ze door celwanden heengaan. De overheid heeft in 2020 aangekondigd 40 miljoen Euro te investeren in een onderzoek om de zuiveringsinstallaties fijner te kunnen laten filteren. Een waterfilter microplastic lijkt voor de komende jaren onontbeerlijk.

Kraanwater kwaliteit en milieuverontreiniging

Steeds meer berichten zie je in de krant staan over chemische lozingen door bedrijven in de omgeving Rotterdam met kankerverwekkende stoffen. De kwaliteit van het oppervlaktewater komt hierdoor in gevaar. Ook zie je steeds vaker op grotere schaal illegale dumpingen van XTC-fabrieken in met name de provincie Brabant. De kwaliteit van het grondwater komt hiermee in het geding. Voor zuigelingen geldt in landbouwgebieden al decennialang het advies van de consultatiebureaus geen kraanwater te drinken i.v.m. de te hoge dosering nitraat. Voor volwassen geldt deze waarschuwing niet.

Kraanwater kwaliteit en zware metalen

De zware metalen zijn afdoende uit het drinkwater gefilterd. Alleen in het geval dat er nog loden waterleiding in oude huizen zelf aanwezig zijn, vormt dit een acute bedreiging voor de volksgezondheid. Lood in kraanwater door loden waterleidingen in oude huizen was in het nieuws in 202o in Amsterdam Noord.

Kraanwater kwaliteit gaat achteruit door weg via het waterleidingnetwerk 

Ook verliest het kraanwater door de lange weg welke het aflegt haar perfecte geometrische vorm. Smeltwater in de bergen heeft de vorm van een sneeuwvlok nog in het water zitten. Dit geeft het gevoel van frisheid aan het water.

Je hebt Ongezond Water en Gezond Water: 7 soorten van steeds betere kraanwater kwaliteit!

 1. Vervuild kraanwater afkomstig uit oppervlaktewaterZuurstofarm en chemisch verontreinigd. Met chloor behandeld en mogelijk vervuilt met plastic- en of asbestdeeltjes. En mogelijk ok met medicijnresten en pesticiden. Lage prijs per liter.
 2. Hoge kwaliteit kraanwater afkomstig uit 23 ondergrondse waterbronnenNog steeds zuurstofarm en door het transport via het waterleidingnetwerk en het mengen met het vervuilde oppervlaktewater gaat deze zeer hoge kwaliteit helaas verloren. Lage prijs per liter.
 3. Mineraal-arm osmose gefilterd kraanwater: zuurstofarm en mineraalarm dood water.Nog steeds zuurstofarm en nu ook mineraal-arm water. Door het ontbreken van mineralen is deze zeer slecht voor de gezondheid met name op de lange termijn. Bovendien zijn de asbest- en plasticdeeltjes te klein voor deze verouderde filtertechnologie. Tien jaar terug gezien als beste oplossing. Nu uitermate gevaarlijk voor de gezondheid.
 4. Lagere kwaliteit mineraalwater flessen: 15 eisenNog steeds zuurstofarm en bevat mogelijk metalen en te veel aan specifieke mineralen. Hoge prijs per liter en tijd en moeite om in supermarkt te kopen.
 5. Hogere kwaliteit Nederlands bronwater flessen of pakken: 65 eisenNog steeds zuurstofarm en hoge prijs per liter. Plus tijd en moeite om in supermarkt te kopen. Wel veel beter dan alle vorige kraanwater, filter en mineraalwater keuzen. In combinatie met een draagbare 250 Euro H2CAP Plus water ionisator een uitstekende eerste oplossing om zelf zuurstof toe te voegen aan het hoge kwaliteit Nederlands bronwater.
 6. Geïoniseerd Zuurstofrijk Grof Gefilterd Water: zuurstofrijk maar nog steeds met asbest en plastic deeltjes erin.Nog steeds asbest- en plasticdeeltjes in het nagenoeg gezonde water. Chloor is verwijderd. Perfecte hoeveelheid mineralen. Afschrijving apparatuur over 5 jaar en aanschaf van filters. Prijs per liter nagenoeg gelijk aan mineraalwater. Investering voor de gezondheid voor het hele gezin.
 7. Geïoniseerd Zuurstofrijk Mineraalrijk Ultra Fijn Natuurlijk Gefilterd Water: hoogste kwaliteit water.De hoogste kwaliteit water. Geen asbest- en plasticdeeltjes en chloor is ook verwijderd. Perfecte hoeveelheid mineralen. Afschrijving apparatuur over 5 jaar en aanschaf van filters. Prijs per liter nagenoeg gelijk aan mineraalwater. Investering voor de gezondheid voor het hele gezin.waterionisator kopen alpha u1700 kraanwater kwaliteit verbeteren

alpha u1700 water ionisator voor onder aanrecht

Kraanwater Kwaliteit

 • zuurstofarm geen antioxidanten
 • medicijnresten vervuiling
 • pesticiden vervuiling
 • plastic nano deeltjes vervuiling
 • asbest deeltjes vervuiling
 • chloor vervuiling door behandeling van oppervlaktewater
 • slechts 1 pH waarde mogelijk
 • zeer goedkoop per 1.000 liter

Bronwater & Mineraalwater Kwaliteit

 • zuurstofarm geen antioxidanten
 • top kwaliteit bronwater 65 eisen
 • matige kwaliteit mineraalwater slechts 15 eisen
 • slechts 1 pH waarde mogelijk
 • mogelijke plastic deeltjes in mineraalwater
 • mogelijk zware metalen in mineraalwater
 • duur per liter

Zuurstofrijk ultra fijn gefilterd mineraalrijk drinkwater

Neem het heft zelf in handen en speel niet langer Russisch roulette. Door het drinken van zuurstofarm en vervuild kraanwater, zuurstofarm bronwater en zuurstofarm mineraalwater drink je geen gezond water. We leven in een verontreinigde wereld anders worden we niet massaal ziek. Op dit moment sterft 1/3 van alle Nederlanders aan kanker. Ook hart & vaatziekten zijn een grote boosdoener. Voeding, lucht en water is wat wij binnenkrijgen. De focus is van oudsher op voeding met e-nummers en de luchtkwaliteit in de steden. Helaas tot nu toe veel minder op water. Dit terwijl wij als mens voor 80% uit water bestaan. Er zou veel meer nadruk op kraanwater kwaliteit moeten zijn .